PONUKA BEZPEČNOSTNÝCH
SLUŽIEB

Bezpečnostná agentúra "ESS" EXCLUSIVE SECURITY SYSTEM s.r.o. poskytuje riešenie bezpečnostnej problematiky komplexne. Z toho vyplýva i prísny výber pracovníkov, ktorí musia pred prijatím spĺňať určité kritéria. Okrem základných kritérií, minimálny vek 20 rokov, zdravotná spôsobilosť, trestná bezúhonnosť, absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti, je to i zodpovedajúca fyzická a odborná zdatnosť, kondícia, oprávnenie k vedeniu motorových vozidiel a držanie zbrane k výkonu povolania.

Výkon služby príslušníkov strážnej služby je organizovaný skúsenými pracovníkmi bezpečnostnej služby s praxou v bezpečnostných zložkách. Rámci uzatvorenej zmluvy, garantuje bezpečnostná agentúra služby v rozsahu dohodnutých činností. Spoločnosť je poistená na škody, ktoré môžu vzniknúť z predmetu činnosti.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby v oblasti v oblasti fyzickej ochrany osôb a majetku. Bezpečnostná agentúra"ESS" EXCLUSIVE SECURITY SYSTEM s.r.o. zabezpečuje ochranu objektov rôzneho charakteru strážnou službou podľa požiadavky objednávateľa. Stráženie objektov je vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni so zameraním na:

 • ochranu objektov
 • ochranu materiálnych hodnôt v stráženom objekte proti poškodzovaniu, zneužívaniu a rozkrádaniu majetku v osobnom vlastníctve a vlastníctve spoločnosti
 • ochranu a stráženie osôb v stráženom objekte
 • zabezpečenie režimu a kontroly osôb pri vstupe do objektu a výstupe z objektu, vrátane zamestnancov organizácie
 • zabezpečenie režimu a kontroly dopravných prostriedkov pri vstupe do objektu a výstupe z neho vrátane prepravovaného materiálu
 • protipožiarnu ochranu
 • materiálno – technické, signalizačné a spojovacie zabezpečenie objektov náväznosti na činnosť strážnej služby

 

VÝSTROJ, VÝZBROJ A VYBAVENIE PRÍSLUŠNÍKOV BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti:

A) jednotný spoločenský odev:

 • so zbraňou v púzdre \skryté nosenie\
 • bez zbrane
 • vecné bezpečnostné donucovacie prostriedky /putá, KARS a služobný pes/

Príslušník je označený na ľavom náprsnom vrecku visačkou firmy "ESS" Súkromná bezpečnostná služba

B) uniforma pracovníka strážnej služby:

 • zbraňou, umiestnenou na opasku s vecnými bezpečnostnými donucovacími prostriedkami
 • bez zbrane s vecnými bezpečnostnými donucovacími prostriedkami
 • bez zbrane a bez vecných bezpečnostných donucovacích prostriedkov
 • podľa bodu b\ so služobným psom k prieskumu objektu

Príslušník je označený na ľavom náprsnom vrecku visačkou firmy "ESS" Súkromná bezpečnostná služba.

1. STRÁŽNA SLUŽBA

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
 • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
 • ochrana majetku pri preprave
 • ochrana prepravy majetku a osoby
 • ochrana osoby
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, hlavne pri susporadúvaní zhromaždenia, slávností, športového alebo kultúrneho podujatia

2. DETEKTÍVNA SLUŽBA

 • hľadanie osoby
 • hľadanie majetku
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Činnosť vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikuje po obojstrannom zvážení požiadaviek zmluvného partnera. Služby, ktoré sú ponúkané nošou firmou sú prevádzané
na celom území Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona.

3. INÉ SLUŽBY

 • poradenstvo, týkajúce sa činností uvedených v predošlých bodoch 1 a 2.
 • realizujeme a zabezpecujeme audit, analyzu a navrh bezpecnostnych rieseni na kontretny subjekt
 • montaz kamerovych systemov

Služby

strazna sluzby

Strážna služba

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

strazna sluzby

Detektívna služba

Hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

strazna sluzby

Výstroj a výzbroj

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti