POSKYTUJEME 
NASLEDOVNÉ
SPÔSOBY OCHRANY

Spoločnosť EXCLUSIVE SECURITY SYSTEM "ďalej ESS", s.r.o. kladie trvalý dôraz na vysokú úroveň odbornosti a kvality odvedenej práce u všetkých svojich zamestnancov a externých spolupracovníkov a na lojálnosť voči spoločnosti i jej klientom, aj po zániku pracovno-právneho vzťahu.

OCHRANA MAJETKU VO VLASTNÍCTVE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Ochrana majetku je vykonávaná fyzickou ochrannou, taktiež aj technickými prostriedkami a monitorovaním týchto zariadení a reakciou pri ohrození monitorovaného záujmu, kvalifikovanými pracovníkmi firmy ESS , s.r.o. na celom území Slovenskej republiky, podľa aktuálnej potreby klienta

A) Jednorazové akcie

 • ochrana a stráženie objektov a priestorov
 • ochrana, stráženie kamiónov a rôznych iných cestných prostriedkov, ozbrojený sprievod
 • sezónna ochrana a stráženie sadov a poľnohospodárskych kultúr
 • ochrana a stráženie obchodných, reštauračných zariadení v dobe predpokladaného zvýšeného predaja a zvýšenej návštevnosti, detektívna služba v uvedených priestoroch, nočná strážna služba v uvedených priestoroch
 • ochrana a stráženie rekreačných zariadení a kúpalísk
 • ochrana a stráženie kultúrnych zariadení a pamiatok pred poškodením a znehodnotením

B) Dlhodobé akcie:

 • Ochrana a stráženie skladových, výrobných areálov
 • Ochrana a stráženie stavenísk
 • Ochrana a stráženie administratívnych budov, administratívnych priestorov,
 • bánk, obchodných domov
 • Ochrana a stráženie hotelov, reštaurácií, parkovísk

Výstrojné a výzbrojné zabezpečenie podľa požiadaviek klienta v zmysle §34 Zákona č. 379/97 Z.z.

ZAISTENIE BEZPEČNOSTNÉHO REŽIMU NA JEDNORÁZOVÝCH PODUJATIACH

 • Usporiadateľská služba na kultúrnych a spoločenských podujatiach rôzneho druhu
 • Usporiadateľská služba na športových podujatiach rôzneho druhu
 • Usporiadateľská služba na burzách a podujatiach rôzneho druhu

Výstrojné a výzbrojné zabezpečenie podľa požiadaviek klienta v zmysle §34 Zákona č. 379/97 Z.z.

 

OCHRANA A PREPRAVA OSÔB A CENNÝCH ZÁSIELOK

 • Ochrana a preprava osôb a osobností
 • Ochrana a preprava peňazí
 • Ochrana a preprava cenných predmetov
 • Ochrana a preprava starožitností

Spôsob prepravy:

 • preprava dopravným prostriedkom
 • preprava dopravným prostriedkom objednávateľa
 • preprava verejnou dopravou, pešia doprava

Výstrojné a výzbrojné zabezpečenie podľa požiadaviek klienta v zmysle §34 Zákona č. 379/97 Z.z.

BEZPEČNOSTNÉ KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

A) vypracovanie projektu systému ochrany a majetku v oblasti:

 • organizačného zabezpečenia
 • personálneho zabezpečenia
 • organizácia ochrany objektu a majetku
 • materiálno-technického zabezpečenia

B) praktická realizácia projektu systému ochrany objektu a majetku v konkrétnych podmienkach objektu

C) bezpečnostné konzultácie a poradenstvo

OCHRANA OSOBY

Cieľom osobnej ochrany je zabezpečenie komplexného systému ochrany osobne a osobnosti klienta.
Spôsob realizácie:

 • analýza situácie okolo klienta, stanovenie možných rizík a priorít
 • vytvorenie systému ochrany klienta s prihliadnutím na jeho potreby a denný režim
 • výber a pridelenie osobných ochrancov klientovi
 • v prípade potreby vytvorenie podporného tímu
 • zabezpečenia zníženia existujúcich rizík okolo klienta na únosnú mieru a stabilizovanie situácie

Formy ochrany:

 • v mieste výkonu práce (vrátane príchodu a odchodu) a mimo neho pri plnení pracovných povinností
 • v mieste bydliska, pri vybraných udalostiach, podujatiach a aktivitách klienta
 • nepretržite

Služby

strazna sluzby

Strážna služba

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

strazna sluzby

Detektívna služba

Hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

strazna sluzby

Výstroj a výzbroj

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti